КЗДО №317 ДМР
Звіт керівника про діяльність закладу

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №317» ДМР

Вдовиченко О.Ю.

перед педагогічним колективом та громадськістю

24.05.2021 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №317» Дніпровської міської ради  розташований за адресою: м.Дніпро,  просп. Слобожанський, буд. 81А.

У дошкільному закладі функціонує 6 груп :  2 – для дітей раннього віку, 4 – для дітей дошкільного віку з терміном перебування в них дітей 10 годин 30 хвилин, початок роботи ДНЗ: з 7.00 до 17.30. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

          Дошкільний навчальний заклад №317 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

          Окрім, базової  освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», в дошкільному закладі впроваджуються  парціальні програми:

 • «Радість творчості» програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку;
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років;
 • «Україна – моя Батьківщина», парціональна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

         Групові приміщення дошкільного навчального закладу обладнані та утримуються відповідно до «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Виховання та спілкування дітей і дорослих проводиться державною мовою.

Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 28 штатних одиниць, з них: педагогічних праціваників – 13, обслуговуючого персоналу – 15.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

 • спеціаліст вищої категорії – 6 ос.
 • спеціаліст – 1 ос.
 • тарифний розряд – 5 ос.
 • звання «вихователь-методист» - 3 ос.

Упродовж 2020-2021 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом;
 2. Продовжувати роботу  щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методів і технологій.
 3. Впроваджувати дистанційні форми роботи з батьками.
 4. Розвивати професійну компетентність педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Для вирішення цих завдань в дошкільному навчальному закладі були створені наступні умови:

       • проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

       • проводились семінари-практикуми, круглі столи, педагогічні наради роботу яких було спрямовано на вирішення питань оновлення змісту освітнього процесу і практичного впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Робота з організації освітнього процесу мала науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

13

13

100

4.

Участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів

13

13

100

 

У 2020-2021 навчальному році підвищили кваліфікацію при Дніпропетровській академії неперервної освіти - вихователі Причина О.М., Пшенична І.А., Кулакова І.М. та керівник гуртка Ганічева Л.Б.

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Наслідки атестації за 2020–2021 навчальний рік: атестовано 2 педагога нашого закладу: Причина О.М. та Кулакова І.М., вихователям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітньо-виховного процесу.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: ‹‹Музичний керівник››, «Практика управління дошкільним закладом». Місцевою профспілковою «Об’єднання працівників освіти» оформлено передплату на журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога» та «Джміль».

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. Протягом 2020 -2021 навчального року педагоги закладу приймали участь (дистанційно) у вебінарах, конференціях та семінарах на порталах «Всеосвіта», «Академія талановитих керівників», «Педрада» та MCFR.

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стало онлайн спілкування з батьками вихованців, педагоги створили групи у viber «Взаємодія з батьками» у яких висвітлювались заняття, проведенні свята та розваги, гурткова робота, а також інформаційно-просвітницька робота, надавались поради практичного психолога, медичної сестри та ін.

У закладі забезпечується результативна робота  з освітнього напряму «Дитина  у світі мистецтва»   Робота  по естетичному вихованню в дитячому садку реалізується на  музичних заняттях (музичний керівник Феоктістова С.І.) та на заняттях гуртка  «Петриківський дивоцвіт» (керівник гуртка Ганічева Л.Б.)

Заняття сприяють розвитку  естетичних почуттів дитини, формують уявлення  і  знання про  прекрасне в житті та мистецтві, естетичного ставлення для всього, що нас оточує, вчать елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності. Свої досягнення і таланти діти демонструють  на дитячих виставках, творчих майстернях, театралізованих виставах, святах та розвагах.

Педагогічна діяльність колективу спрямована на розвиток  основних фізичних якостей та збагаченню  загально-рухового досвіду дітей.  Педагоги, враховуючи індивідуальні можливості кожної дитини, її нахили та здібності  використовують різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Значне місце  в рішенні завдань з фізичного виховання займають форми активного відпочинку (спортивні свята, розваги, дні здоров’я) Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах та батьківських групах у соцмережах.

В дошкільному закладі  проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до конституції України, закону України «Про дошкільну освіту»,  закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, нормативних документів. Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитини, соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку.

В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей,  планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських онлайн зборах, індивідуальних та групових консультаціях.

Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування, вдосконаленню знань рідної мови. Для виконання Закону України «Про мову» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

З метою проведення цілеспрямованої  роботи щодо попередження травмування та загибелі дітей, створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму, виховання поважного ставлення до безпеки, вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності дітей. Робота проводилася у трьох напрямах: робота з дітьми, робота з батьками вихованців, робота з працівниками ДНЗ.

Проведено підготовку та   об’єктові протипожежні тренування персоналу та вихованців закладу.

З 17.05.2021 по 21.05.2021 було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху.

Усі заходи, які проводилися в рамкам  Тижнів безпеки сприяли усвідомленню значення безпеки дітей, створення максимально безпечних умов перебування дітей  в оточуючому середовище (вдома, на вулиці, в соціальному середовище),  допомогли дітям, їх батькам і співробітникам дошкільного закладу узагальнити свої знання про вміння діяти у надзвичайних ситуаціях, про значення цінності власного здоров’я і безпеки в житті людини.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями та кабінет для щеплень. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена старша медична сестра Скородєлова Ганна Сергіївна (стаж роботи на посаді – 20 років).

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров´язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно - педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Звіт захворюваності дітей

за 2020-2021 навчальний рік

 

 2020 – 2021 нр

1-3 років

4-7 років

Всього

Середня кількість дітей

48

95

143

Всього захворювань за рік

50

131

181

Середнє за місяць

11%

13,7%

12,7%

Захворювання у період адаптації

5

5

10

Пропущено д/днів всього

265

304

569

Пропущено  1 дитиною

5,3

3,2

3,9

Кількість травм

0

0

0

Крапельні інфекції

0

0

0

Кількість ГКІ

0

1

1

 

Протягом навчального року не було випадків захворювання  крапельними інфекціями (вітряна віспа, скарлатина, кір); збільшилась кількість випадків захворювання на пневмонію та бронхіт у всіх вікових групах, на ГРВІ - у садових групах; зменшена кількість випадків захворювання диспансерної групи  з ускладненнями соматичного характеру (бронхіт, ГРВІ).

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

З 2018 року харчування дітей здійснює ТОВ «Контракт
Продрезерв 5» згідно з договором.  Харчування дітей по можливості наближується до виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Дієтичним харчуванням були охоплені діти, які мали довідку від лікаря.

        Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

 • дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;
 • організація питного режиму для дітей у групах;
 • дотримання режиму харчування у закладі;
 • дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;
 • організація харчування дітей пільгових категорій;
 • запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;
 • ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;
 • проходження медичних оглядів працівниками;
 • постійно проводилося та покращувалося матеріально – технічне забезпечення організації харчування:
 • забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;
 • стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;
 • стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

З боку завідувача та медичної сестри  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. 

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

За рахунок спонсорської допомоги батьківської громади в дошкільному закладі було зроблено:

 • фарбування східців, перил, підлоги;
 • поклейка шпалерами групової кімнати;
 • капітальний ремонт ізолятора;
 • придбано вішалку для рушників;
 • фарбування та ремонт ігрового майданчика;
 • виготовлення декорацій для проведення свят та розваг;
 • придбання та ремонт водонагрівачів;
 • ремонт входу до ясельної групи.

За рахунок бюджетних коштів придбано:

- медикаменти;
- миючі та дезінфікуючі засоби;
- вогнегасники;

- пральну машину.

Зроблено поточний ремонт покрівлі, проводиться планове омолодження дерев на території закладу.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано повністю.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства ст.57 Закону України «Про освіту».

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом  останніх 6 років.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі №317 проведено ряд заходів, а саме: звернення оформляються належним чином, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду, своєчасному наданню відповіді. За минулий 2020-2021 навчальний рік кількість усних звернень склала 124 із них 112 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 8 щодо працевлаштування, 3 – звернення батьків по покращенню матеріально-технічної бази груп та дошкільного закладу, 1 звернення – скарги з приводу виховання дітей та виконання вихователями своїх обов’язків. Порушені питання були розглянуті та надані відповіді.

Адміністрація дошкільного навчального закладу № 317 «Топтижко» висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання освітньо-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.